สินค้า

Product

เหล็กเส้นกลม UPDATE 18/มิถุนายน/2560

เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นกลม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 20-2543

เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นกลม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 20-2543

ตารางเหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
0000306900คุณภาพ SR24 ขนาด 6 มม.ยาว 10 เมตร (พับ)46
0000309910คุณภาพ SR24 ขนาด 9 มม.ยาว 10 เมตร (พับ)104